Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wpisując się w promocję nauki i zadania wynikające z misji PWSZ w Nysie, pełni funkcję biblioteki naukowej powołanej do obsługi zadań naukowych i dydaktycznych Uczelni. W swoich działaniach zmierza do zapewnienia optymalnej obsługi pracownikom i studentom PWSZ w Nysie oraz użytkownikom z zewnątrz. Jest miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby osób pragnących korzystać z jej zasobów. Wykorzystuje nowoczesne środki organizacji dostępu do wiedzy poprzez dynamicznie rozwijającą się informatyzację oraz kadrę wyspecjalizowanych bibliotekarzy systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje.

Misją Biblioteki jest ponadto otwartość na oczekiwania jej użytkowników i promowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

 

Swoją misję Biblioteka realizuje poprzez:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dyscyplin reprezentowanych na Uczelni,
  • organizowanie i doskonalenie dostępu do zasobów informacyjnych swoich i światowych,
  • rozwijanie i unowocześnianie usług,
  • szkolenie użytkowników dla potrzeb procesu dydaktycznego i samokształcenia,
  • podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników,
  • promocję Biblioteki w środowisku.